U ovoj kratkoj psihološkoj intervenciji za odrasle primenjuje se pristup koji nazivamo Problem Management Plus (PM+) (Upravljanje problemima plus). Koncept PM+ su osmislili i konceptualizovali stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Univerziteta Novog Južnog Velsa (UNSW).

To je kombinacija dobro poznatih strategija rešavanja problema sa određenim bihejvioralnim strategijama. Opšti cilj PM+ je da se formira sposobnost klijenta da kontroliše svoj emocionalni stres i, kada je to moguće, smanji svoje praktične probleme.

Ovaj pristup podrazumeva upravljanje problemima (takođe poznato kao savetovanje za rešavanje problema ili terapija za rešavanje problema) plus odabrane strategije ponašanja. Otuda i termin PM+. Kombinovanjem ovih strategija, program ima za cilj rešavanje kako psiholoških problema (npr. stresa, straha, osećaja bespomoćnosti), tako i praktičnih problema (npr. problema sa egzistencijom, sukoba u porodici i slično) onda kada je to moguće.

Nakon prvog susreta koji je informativan i u cilju procene indikovanosti programa za klijenta, sesije se održavaju jednom nedeljno tokom pet nedelja. Sve sesije su individualne. Takođe je dozvoljeno uključivanje porodice ili prijatelja u intervencije ako klijent to želi.

Intervencija PM+ je korisna za veliki broj emocionalnih problema, za poboljšanje aspekata mentalnog zdravlja i psihosocijalnog blagostanja bez obzira na to koliko su problemi koje ljudi imaju ozbiljni. Ona ne podrazumeva dijagnostikovanje mentalnih poremećaja, iako je verovatno da će pomoći ljudima sa poremećajima raspoloženja i anksioznošću.

S obzirom na kratko trajanje ove intervencije, ona se ne bavi svim poteškoćama sa kojima bi neko mogao da se suoči, već se fokusira na određene oblast ii strategije koje su prepoznate kao posebno značajne za ljude koji se suočavaju sa povećanim nivom stresa. Iako se koristi psihoterapijskim intervencijama ona nije zamena za psihoterapijski process i moguće koristiti je uz druge odgovarajuće oblike podrške.